Με άδεια χειριστή ταχύπλοου η χρήση σανίδας surf με κινητήρα

Με άδεια χειριστή ταχύπλοου η χρήση σανίδας surf με κινητήρα

Μάιος 19, 2017 - 13:16

Σε καθορισμό των  όρων και των προϋποθέσεων για ατομική χρήση και την εκμίσθωσης Καινοφανούς Θαλασσίου Μέσου Αναψυχής « Σανίδα surf με κινητήρα » (τύπου Jet Powered Surfboard κ.λπ.) προχώρησε με απόφαση του ο υπουργός Ναυτιλίας κ. Κουρουμπλής

Σύμφωνα με την απόφαση Κουρουμπλή Απαγορεύεται η διενέργεια/χρήση του Jet Powered Surfboard:

α) Από άτομα ηλικίας μικρότερης των δεκαοκτώ (18) ετών, καθώς και από άτομα που δε γνωρίζουν κολύμβηση.

β) Από άτομα που δεν είναι εφοδιασμένα με άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους.

γ) Όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

δ) Πριν από την ανατολή και μετά τη δύση του ηλίου και, σε κάθε περίπτωση, όταν η ορατότητα είναι περιορισμένη.

ε) Εφόσον δε διαθέτει σύστημα αυτόματης ακινητοποίησής του (QUICK STOP) για τη σβέση μηχανής, όταν ο χειριστής του πέσει στη θάλασσα.

στ) Σε βραχώδεις θαλάσσιες περιοχές.

ζ) Εκτός προφυλαγμένων κόλπων ή όρμων.  

η) Σε απόσταση μικρότερη των διακοσίων (200) μέτρων από το εξωτερικό μέρος των πλωτών σημαντή-ρων που επισημαίνουν τα όρια μέχρι τα οποία φθάνουν συνήθως κολυμπώντας οι λουόμενοι στις λουτρικές εγκαταστάσεις.

θ) Σε απόσταση μικρότερη των τριακοσίων (300) μέτρων από το συνηθισμένο σημείο μέχρι το οποίο φθάνουν κολυμπώντας οι λουόμενοι στις θαλάσσιες περιοχές που δεν επισημαίνονται με πλωτούς σημαντήρες.

ι) Με ταχύτητα μεγαλύτερη των πέντε (5) κόμβων σε απόσταση μικρότερη των πεντακοσίων (500) μέτρων από την ακτογραμμή, στις περιοχές που δεν υπάρχουν λουόμενοι.

ια) Εντός θαλασσίων περιοχών συνήθους διέλευσης πλοίων, καθώς και εντός λιμένων, μαρινών και αλιευτικών καταφυγίων και σε απόσταση μικρότερη του ενός (01) ν. μιλίου περιμετρικά από τις εισόδους αυ¬τών. ιβ) Όταν επιβαίνουν επ' αυτού περισσότερα άτομα από όσα καθορίζει ο κατασκευαστής.

Καθ' όλη τη διάρκεια χρησιμοποίησης του εν λόγω θαλασσίου μέσου, οι επιβαίνοντες πρέπει να φέρουν ατομική σωσίβια ζώνη η οποία θα είναι λεία, μαλακή, απαλλαγμένη από πρόσθετα εξαρτήματα ή υλικά που είναι δυνατό να προκαλέσουν τραυματισμό σε περίπτωση πτώσης και να είναι κατασκευασμένη κατά τέτοιο τρόπο ώστε, σε περίπτωση σύγκρουσης ή πρόσκρουσης, να παρέχει επαρκή προστασία από βλάβη στα πλευρά ή στα εσωτερικά όργανα και να έχει τη δυνατότητα να τους κρατά στην επιφάνεια της θάλασσας.

Απαγορεύεται η χρήση φουσκωτών σωσιβίων. Ο χειριστής του πρέπει να επιδεικνύει την πρέπουσα επιμέλεια και προσοχή ώστε να αποφεύγεται η παρενόχληση των λουόμενων. Ο χώρος διενέργειας πρέπει να είναι ελεγχόμενος και να τηρούνται, με ευθύνη του εκμισθωτή, οι προϋποθέσεις ασφαλούς διενέργειας που τίθενται από τον κατασκευαστή. Η εκκίνηση και η επιστροφή των εκμισθούμενων σανίδων surf με κινητήρα από ή προς το, επί του αιγιαλού, πόστο του εκμισθωτή, επιτρέπεται εφόσον κινούνται σε οριοθετημένο δίαυλο και δεν αναπτύσσουν ταχύτητα μεγαλύτερη των πέντε (5) κόμβων.

Οι παραπάνω όροι και προϋποθέσεις αναγράφονται στην άδεια εκμίσθωσης εφόσον συντρέχει περίπτωση. Το εν λόγω θαλάσσιο μέσο πρέπει να συμμορφώνεται με τις αντίστοιχες στο είδος του διατάξεις περί πρόληψης ρύπανσης (Δ.Σ. MARPOL).

Από το dikaiologitika news